KRUS

Orzekanie u rolników

Orzecznictwo lekarskie w KRUS prowadzone jest w systemie orzekania dwuinstancyjnego. W pierwszej instancji orzeczenia wydaje lekarz rzeczoznawca, natomiast w drugiej orzekają 3-osobowe komisje lekarskie. Przed wydaniem orzeczenia lekarz rzeczoznawca i komisja lekarska mogą skierować osobę zainteresowaną na badania dodatkowe, konsultacje specjalistyczne lub obserwację szpitalną  www.krus.gov.pl.

Od orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS przysługuje prawo wniesienia odwołania
do komisji lekarskiej w ciągu 14 dni od daty doręczenia wypisu z treści orzeczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, która wydała wypis. Orzeczenie komisji lekarskiej jest ostateczne.

Orzecznictwo lekarskie w KRUS dotyczy:

 1. przedłużania okresu zasiłkowego w ramach czasowej niezdolności do pracy – Podstawowy okres zasiłkowy rolników wynosi 180 dni, a zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu który wskutek choroby jest niezdolny do pracy nieprzerwanie prze co najmniej 30 dni. W przypadku kiedy dalsze leczenie
  i rehabilitacja rokuje odzyskanie zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym może
  on zostać przedłużony, nawet do 360 dni. W orzeczeniu wskazuje się miesiąc i rok,
  do którego zostaje przedłużony okres zasiłkowy,
 2. orzekania całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym – Orzeczenie takie jest konieczne do ustalenia prawa do renty rolniczej z tytułu niezdolności
  do pracy,
 3. orzekania o wysokości stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub choroby zawodowej – Orzeczenie wydawane jest do ustalenia prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub choroby zawodowej,
 4. orzekania o celowości przekwalifikowania zawodowego z powodu trwałej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym – Jeżeli osoba ubiegająca się o rentę trwale utraciła zdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, a po przekwalifikowaniu może nabyć zdolność do pracy zarobkowej w zawodzie pozarolniczym, orzeka się
  o celowości przekwalifikowania zawodowego. W sytuacji, gdy osoba spełnia brane pod uwagę kryteria i której zostanie wydane takie orzeczenie, uzyska prawo do renty szkoleniowej. Renta rolnicza szkoleniowa przysługuje przez okres 6 miesięcy i może ulec przedłużeniu do 36 miesięcy, jeśli jest to niezbędne do przekwalifikowania zawodowego,
 5. orzekania o potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej – Osoby rokujące odzyskanie zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym w wyniku leczenia
  i rehabilitacji, mogą zostać skierowane na rehabilitacje leczniczą prowadzoną przez KRUS w ramach swych ustawowych działań. Podstawą do skierowania jest orzeczenie lekarskie o potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji. KRUS dysponuje własnymi centrami rehabilitacji rolników oraz może być ona prowadzona przez zakłady rehabilitacji leczniczej innych podmiotów.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 1990, Nr 7, poz. 24), tekst jednolity z dnia 10 marca 2008 r. (Dz. U. 2008, Nr 50, poz. 291).
 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 31 grudnia 2004 r w sprawie orzecznictwa lekarskiego w KRUS (Dz. U. 2005, Nr 6, poz. 46).