Informacje dla studentów

 

Student może zmienić uczelnię

Student może przenieść się na inną uczelnię, może również wnioskować o zaliczenie przedmiotów, które już zdał na poprzedniej uczelni, aby nie stracić roku.

Dziekan zobowiązany jest porównać zaliczany program studiów, z programem realizowanym na prowadzonej przez niego uczelni. Sprawdza się m.in., ile punktów ECTS i za co student uzyskał. Może być również przyjęty na studia od drugiego roku.

Jeżeli plan zajęć różni się od tego, który już zaliczył, zobowiązany jest do uzupełnienia różnic programowych.

Student musi rozliczyć się z uczelnią.

Każdy student obowiązany jest postępować zgodnie z treścią i regulaminem studiów.

W szczególności powinien:

  • Uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z regulaminem studiów,
  • Składania egzaminów, odbywania praktyk i spełniania innych wymogów przewidzianych w planie studiów,
  • Przestrzegania przepisów obowiązujących na uczelni.

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami może przenieść się z innej uczelni, w tym także zagranicznej, za zgodą kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni przyjmującej, w drodze wydanej przez organ decyzji, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, z której się przenosi.

 Podstawa prawna

Art. 171 ust.3 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 572 z późn. zm.).

Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 14 września 2011r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta (Dz. U. nr 2001 poz. 1187).

Student może skorzystać z urlopu od zajęć.

Student może uzyskać urlop od zajęć na zasadach i w trybie określonych w uczelnianym regulaminie studiów.
Każda szkoła wyższa ustala inne reguły.

Studentowi może zostać udzielony urlop w przypadku zaistnienia okoliczności, które uniemożliwiają mu udział w zajęciach dydaktycznych z powodu m.in.:

  • długotrwałej choroby,
  • urodzenia dziecka,
  • delegowania studenta przez uczelnię na staż lub w innym podobnym celu,
  • powtarzania semestru,
  • innych szczególnie ważnych okoliczności.

W tym celu należy złożyć wniosek do dziekana wydziału.
Urlop jest udzielany na okres jednego semestru lub jednego roku akademickiego.
Po powrocie z urlopu, o ile jest to wymagane programem studiów, student powinien uzupełnić różnice programowe.

W okresie korzystania z urlopu student zachowuje prawa studenta, chyba że regulamin studiów lub przepisy o pomocy materialnej stanowią inaczej.

Podstawa prawna

Art. 172 ust.1,2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 572 z późn. zm.).

 

Naukę na studiach realizować można według własnego planu

Student może studiować według indywidualnego planu studiów i programu nauczania na zasadach ustalonych przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej ( wydziału).

W tym celu należy złożyć wniosek we właściwym dziekanacie.

 

Niepełnosprawny student może liczyć na pomoc.

Szkoły wyższe, również nie publiczne, zobowiązane są do zapewnienia niepełnosprawnemu studentowi odpowiednich warunków.
Organizują pomoc asystenta, dojazdy na zajęcia, czy też inne formy pomocy, o które wnioskuje osoba niepełnosprawna.

 

STYPENDIA DLA STUDENTÓW

Stypendium z budżetu ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego.
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego ufundowała pięć stypendiów na udział w X edycji rocznego programu dyplomatycznego Akademia Młodych Dyplomatów.

 Adresatami programu są studenci ostatnich lat studiów oraz doktoranci studiów dziennych i wieczorowych, którzy przygotowują się do pracy w polskiej służbie zagranicznej i cywilnej, instytucjach europejskich oraz organizacjach międzynarodowych.

Jednym z kryterium są bardzo dobre wyniki w nauce osiągnięte w ostatnim semestrze nauki.
Szczegółowe informacje na stronie www.diplomats.pl

Wnioski o stypendia z budżetu ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
Szczegółowe informacje na stronie www.mkidn.gov.pl

Dla utalentowanych i niezamożnych studentów ruszyła VIII edycja partnerskiego Programu Akademii Rozwoju Filantropii i Fundacji Agory „ Agrafka Agory” osiem lokalnych organizacji z całej Polski przyznaje studentom stypendia.

Lista organizacji biorących udział w programie znajduje się na stronie www.filantropia.org.pl

Łódzkie firmy fundują stypendia studentom Łódzkich uczelni.

W programie „Młodzi w Łodzi” mogą brać udział studenci ostatnich lat  studiów jednego z pośród wybranych przez pracodawców kierunków, ze średnią ocen  z ostatnich dwóch semestrów powyżej 4,0.

Szczegółowe informacje na stronie www.mlodziwlodz.pl

Uniwersytet Jagielloński

Przyznaje stypendia z własnych funduszy. Studenci I i II stopnia, którzy wyróżniają się wysoką średnią i równocześnie znajdują się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendium naukowe z funduszu  im. Stanisława Estreichera.

Szczegółowe informacje na stronie WWW.CENTRUMJP2.PL

Śląski fundusz stypendialny im. Adama Graczyńskiego wspomaga studentów z województwa Śląskiego.

Stypendium przyznaje się na okres 1 semestru.

Student musi wykazać się trudną sytuacją materialną, wysoką średnią ocen min. 4,5. Wiek do 24lat.

Szczegółowe informacje na stronie www.sfs.katowice.pl

Poznańskie Centrum Świadczeń udziela stypendium marszałka województwa wielkopolskiego. Mogą o nie się starać studenci I i II stopnia studiów jednolitych, dziennych studiów magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie województwa wielkopolskiego, którzy nie ukończyli 28lat. Kandydaci powinni wyróżniać się wysoką średnią ocen, która nie może być niższa niż 4,01 oraz wykazać trudną sytuację materialną.

Szczegółowe informacje na stronie www.pcs-poznan.pl

 

Stypendia zagraniczne

Stowarzyszenie niemieckich szkół wyższych AAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) przyznaje indywidualne stypendia krótko i długoterminowe, finansuje podróże grupowe.

Studenci mogą również ubiegać  się o stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego, stypendia na podróże grupowe do Niemiec, stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków czy tez stypendia na pobyty badawcze dla doktorantów.

Na stronie www.daad.pl jest dostępna oferta dla polskich studentów na rok akademicki 2014/15.

Ruszyła XVII edycja Międzynarodowego Programu Stypendialnego dla Krajów Europy Środkowej i Wschodniej Bundesstiftung Umwelt ( DBU) umożliwia skorzystanie ze stypendium studentom ostatniego roku , absolwentom oraz doktorantom.

Program daje możliwość odbycia stażu naukowego/zawodowego w Niemczech na Uniwersytetach, ministerstwach, przedsiębiorstwach, instytucjach badawczych, urzędach, organizacjach pozarządowych, centrach badawczo-biznesowych.

Szczegóły na stronie www.sds.org.pl

 

Stypendia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Państwowe stypendium szkolne może otrzymać uczeń, którego dochód w rodzinie na 1 osobę nie przekracza kwoty 456 zł.

W szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Pomoc przyznawana jest w formie finansowej na pokrycie wydatków do wysokości przyznanego stypendium na okres nie dłuższy niż od września do czerwca.

Szczegółowych informacji można znaleźć na stronach internetowych gminy, starostw lub szkół.

 

Program dotacyjny „Równe Szanse”  

 

W ramach programu dotacyjnego Fundacja im. Stefana Batorego „Równe Szanse”  40 lokalnych organizacji z całej Polski  przyznaje stypendia uczniom szkół gimnazjalnych.

Przeznaczony jest dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, osiągających  dobre wyniki w nauce oraz angażujący się w działania na rzecz społeczności lokalnych.

Lista organizacji znajduje się na stronie www.batory.org.pl

 

Konkurs „ Indeks marzeń”

realizuje Fundacja Anny Dymnej „ Mimo Wszystko”, którego adresatami są niepełnosprawni maturzyści, którzy z powodu trudnej sytuacji materialnej porzucili marzenia o studiach.

Wynik egzaminu maturalnego oraz list motywacyjny decyduje o otrzymaniu stypendium.
Szczegółowe informacje na stronie www.mimowszystko.org.

Fundacja Vide Supra w ramach VII edycji programu województwa mazowieckiego przyznaje stypendia uczniom klas V-VI szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych w wieku 16-18 lat, pochodzącym z niezamożnych rodzin.

Uczniowie ci muszą wykazać się wybitnymi zdolnościami w jednej z dziedzin , takich jak nauka, sztuka, sport.

Szczegółowe informacje na stronie www.videsupra.org.