Kształcenie indywidualne

Jeżeli stan zdrowia dzieci i młodzieży nie pozwala lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły zapewnia się nauczanie indywidualne.

 Organizuje je dyrektor szkoły na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną na wniosek rodziców i lekarza prowadzącego dziecko.

Zajęcia z uczniem prowadzi się na terenie, w którym on przebywa lub też są częściowo bądź w całości organizowane  na terenie szkoły.