Zakład pracy chronionej

Głównym ich celem jest stworzenie osobom niepełnosprawnym warunków do pracy zarobkowej. Pracodawca prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy, zatrudniający nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy
i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy, uzyskuje status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej jeśli:

1. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi:

 • co najmniej 40%, a w tym co najmniej 10% ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, albo
 • co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

2. obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy:

 • odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich

3. jest zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne,

4. wystąpi z wnioskiem o przyznanie statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej.

Decyzję przyznającą status zakładu pracy chronionej wydaje wojewoda. Prowadzący zakład pracy chronionej może na wniosek otrzymać ze środków PFRON:

 • częściowe dofinansowanie  do oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych, pod warunkiem, że wykorzystywane są one na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
 • zwrot kosztów: budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych, administracyjnych.

 Zakłady pracy chronionej działające na terenie Radomia:

 • Wytwórnia Betonu. Zakład Pracy chronionej Chmurzyński J.
  Radom, ul. Mokra 2
 • CTR SP. Z.O.O PPHU. ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
  Radom, ul. Racławicka 8/10
 •  Zakład Pracy Chronionej SKÓRMAX
  Radom,  ul. Waryńskiego 5/7
 • Zakład Produkcyjno Handlowy Tex
  Radom, ul. Czarnieckiego 124
 • PPH Romi Import Eksport Zakład pracy Chronionej Roman Nowiński
  Radom, ul. Dąbrowskiego 68
 •  Trimet August Bąk Sp. J. Zakłada Pracyb Chronionej
  Radom, ul. Tartaczna 14
 • Emar PW Zakład Pracy Chronionej Adamski Jerzy
  Radom, ul. Idalińska 53
 •  PPHU Nasz Produkt Zakład Pracy Chronionej
  Radom, Nowa Wola Gołębiowska 103
 • Zakład Poligraficzny Gromal. Jerzy Grochowiecki
  Radom, ul. Ptasia 14