Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Orzeczenie o przyznaniu któregoś ze stopni niepełnosprawności jest podstawą do korzystania z ulg i uprawnień przysługujących osobie niepełnosprawnej. Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej. Wniosek o wydanie legitymacji osoba zainteresowana składa we właściwym dla jej miejsca zamieszkania powiatowym zespole
do spraw orzekania o niepełnosprawności. Druk wniosku udostępnia zespół (lub można
o pobrać na stronie http://zoon-radom.finn.pl/

Na wniosek osoby, która uzyskała orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub przedstawiciela ustawowego dziecka w legitymacji wpisuje się symbol przyczyny niepełnosprawności, jeśli może to ułatwić danej osobie korzystanie z należnych ulg
i uprawnień.

Podstawy prawne:

  1.  Ustawa z dnia 28 czerwca 2012r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej
    i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2012, poz. 986) wprowadzająca zmiany do ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)  tekst jednolity z dnia 18 stycznia 2008r. (Dz. U. 2008, Nr 14, poz. 92)
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r.  w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U.  2003, Nr 139, poz. 1328),3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia  (Dz. U. 2002, Nr 17, poz. 162),